Kallelse till höstmöte i Tegelberga GK

K A L L E L S E

TILL HÖSTMÖTE I TEGELBERGA GK

Torsdagen den 22 oktober 2020 kl 18.30 i klubbhuset

Pga av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens restriktioner kommer deltagarantalet maximeras till 50. Blir det fler anmälda kommer mötet att hållas på annat sätt. Vi återkommer i så fall med instruktioner hur det ska gå till.

Anmälan måste göras innan, senast den 16 oktober, till kansli@tegelberga.se.

Det går inte att komma utan att vara anmäld, ej heller om du känner dig sjuk eller har någon som är sjuk i hemmet.

Ärende: Enligt stadgarna § 21

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera protokollet
6. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av*
1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år*
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
10. Övriga frågor (information och diskussion)

Styrelsen
Tegelberga GK