Ordinarie höstmöte Tegelberga GK

KALLELSE TILL ORDINARIE HÖSTMÖTE PÅ TEGELBERGA GK

När: Torsdagen den 24 oktober kl 1800

Var: Klubbhuset, Tegelberga GK

Ärende: Enligt stadgarna § 21

Anmälan: Senast tisdagen 22 oktober till kansliet via mail kansli@tegelberga.se eller telefon 040-485690

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Höstmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötesprotokoll
 7. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för 2020
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter
 9. Val av ordförande för 2020
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två ledamöter i valberedningen
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (4 veckor före mötet)
 • Prisutdelning – klubbmästerskapet år 2019
 • Övriga frågor
 • Höstmötets avslutning

Styrelsens och valberedningens förslag finns tillgängliga i kansliet en vecka före mötet, från den 17 oktober

Välkommen