Medlem Tegelberga GK

Organisation


Den sportsliga verksamheten bedrivs i den ideella idrottsföreningen Tegelberga Golfklubb, medlem av Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund.
Golfanläggningen med anställd personal, klubbhus och bana med tillhörande fastigheter förvaltas av Tegelberga Golf & Förvaltning AB.
Klubbens och bolagets styrelser håller sammanhållna styrelsemöten.

För den dagliga verksamheten och dess planering är ansvaret delegerat till de sju kommittéansvariga, vardera med eget budget- och attestansvar. Den ekonomiska planeringen och uppföljningen liksom sekreterarsysslan är dedicerad till två styrelseledamöter.