Medlem Tegelberga GK

Stadgar

Tegelberga Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1988 med hemort i Trelleborg Stadgarna fastställda 1988-05-08.Stadgarna ändrade 1993-03-08, 1993-11-22, 1999-05-17, 2001-11-08, 2005-03-17, 2011-11-30, 2015-03-26 samt 2022-10-27.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma  vår idrott så att
–   den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
–   alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion. ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
–   den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
–   de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
–   den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

Tegelberga Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel och andra fritidsaktiviteter i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 2 Sammansättning

Tegelberga Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet m m

Tegelberga Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Skånes golfdistriktsförbund (GDF) samt Skånes Idrottsförbund.

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande organ

Tegelberga Golfklubbs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Tegelberga Golfklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av en särskilt utsedd person eller flera.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Tegelberga Golfklubbs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.      Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsenBeslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§ 9 Upplösning av golfklubben

För upplösning av Tegelberga Golfklubb krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Härvid skall dock först beaktas de förpliktelser klubben har.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

§ 9a Förfogande över klubbens tillgångar
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom skall fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av et hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

Golfklubbens medlemmar

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Genom beslut av årsmöte får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i Tegelberga Golfklubb. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap RF.s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

Den som utan att vara medlem innehar ett spelrättsbevis, kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 a § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur golfklubben eller önskar byte till billigare medlemskap skall skriftligen meddela klubben detta senast den 31 oktober under löpande kalenderår.

Sker ej detta, anses medlemskapet omfatta också nästkommande kalenderår med skyldighet att erlägga för det året stadgad avgift.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelsen härom.

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Tegelberga Golfklubb av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.  Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap RFs stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i Tegelberga Golfklubb
–    har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
–    har rätt till information om klubbens verksamhet
–    skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte
–    får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
–    har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att vederbörande innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret
–    skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
–    har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 13 a Spelrätt
Medlem har rätt att spela på Tegelberga golfbana under förutsättning att denne innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret.

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen ifråga (spelrättshavaren). Antal spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn, golf-id samt efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och golf-id.

Närmare bestämmelser om medlems spelrätt och spelrättshavarens rättigheter och skyldigheter finns i ”Allmänna regler för innehavare av spelrättsbevis”.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i  Tegelberga Golfklubbs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Tegelberga Golfklubbs högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före december månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast 2 veckor före mötet tillsändas medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast 1 vecka före höst- respektive vårmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på mötet.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas på årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18 Beslutsförhet

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till Tegelberga Golfklubbs styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

§ 21 Ärenden vid årsmöte

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.       Fastställande av röstlängd för mötet
2.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.       Fastställande av föredragningslista
4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6.       Fastställande av medlemsavgift

7.       Fastställande av spelavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter
9.       Val av
a)      klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c)      två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d)      två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år*
10.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11.   Övriga frågor (information och diskussion)

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.       Fastställande av röstlängd för mötet
2.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.       Fastställande av föredragningslista
4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet*
5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6.       Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste året
7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8.       Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp underskott i enlighet med den fastställda balansräkningen
9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10.   Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12.   Övriga frågor (information och diskussion)

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte om

  1. en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.
  2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i § 25 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt § 27 vid styrelsemöte som ska hållas, eller
  3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmötet får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som sägs i §§ 17, 18 och 19.

Valberedning

§ 23 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, valda av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmöte till styrelsen överlämna sitt förslag.

Revision

§ 24 Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

Styrelse

§ 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och fyra till sex övriga ledamöter samt högst två suppleanter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Tegelberga Golfklubbs beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall –inom ramen för överordnade och dessa stadgar- svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
–    tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
–    verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
–    med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
–    ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
–    lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
–    förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifter bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27 Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 28 Överlämnande av beslutsrätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.