Extra ordförandebrev en4skåne

Extra Ordförandebrev rörande en4Skåne

FÖRTYDLIGANDE OCH FAKTA OM VÅRT BESLUT OM UTTRÄDE

På Tegelberga GK har hittills i år spelats cirka 17500 golfrundor, en markant ökning från 2018. Vi kan i detta även se en stadig ökning av spel från Trelleborgs GK och Vellinge GK som har stått för 1/4 av dessa rundor, ca 4200, vilket är en ökning på 42% jämfört med samma period ifjor. Vi har även noterat motsvarande förändring över de senaste åren, i Vellinges fall ca 150% och för Trelleborg 95% sedan 2015.
Enligt avtalet är dessa ronder gratis och ger inte någon intäkt till klubben. Ingen ekonomisk utjämning görs mellan klubbarna.

Såklart spelar vi också på de andra klubbarna. Tabellen nedan visar fördelningen av spelade rundor tom juli 2019 av de olika klubbarnas medemmar. Av denna framgår att förmånen att spela fritt på de andra banorna utnyttjas klart mest av Trelleborg och Vellinge och minst av Söderslätt och Tegelberga.

Den ökande spelmängden på vår bana gör den mindre tillgänglig, främst för egna medlemmar men även för greenfeegäster.

Söderslätts GK, som har ännu högre belastning av en4Skånespel, valde för ca två veckor sedan via styrelsebeslut att gå ur en4Skåne eftersom situationen blivit ohållbar för dem. De tog samtidigt upp frågan med Tegelberga GK om ett samarbete som innebär fri spelrätt på respektive klubbs 18-hålsbanor.
Frågan behandlades vid ett extrainsatt styrelsemöte 12/8 på Tegelberga GK.

a/ Alternativet att gå ur en4Skåne och inte samarbeta med någon av de andra klubbarna avslogs.

b/ Alternativet att fortsätta samarbetet med Trelleborg och Vellinge avslogs eftersom Söderslätts utträde antogs komma att innebära än mer spel på vår bana av dessa klubbars medlemmar.
Båda dessa klubbar har ett högre medlemsantal än Tegelberga GK. Vellinge GK hade som exempel enligt senaste statistiken från SGF över 1600 medlemmar 2018 (18 hål), Tegelberga cirka 1200 (27 hål). Flera medlemmar i en klubb leder såklart till ökande svårigheter att få starttider på sin hemmabana, speciellt vid attraktiva tider.

c/ Alternativet att fortsätta och utveckla samarbetet med Söderslätts GK fastslogs som vårt huvudalternativ.

Beslut togs vid en4Skånemöte 2019-08-19 att gå ur en4Skånesamarbetet och inleda ett förstärkt samarbete med Söderslätts GK från 2020.

Jag hoppas att informationen ovan tydliggör bakgrunden till vårt beslut. Om inte
kommer jag att finnas på Tegelberga Gk söndag 25/8 kl 17:00 för att besvara era frågor…..
Tommy Hansson
Ordförande Tegelberga GK