Kallelse Höstmöte Tegelberga GK 

Tisdag 31 oktober kl 18:30 i klubbhuset

Anmälan om deltagande görs via MinGolf

Ärende: Enligt stadgarna §21
                               FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Fastställande av spelavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av:
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år *)
c. Två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d. Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Övriga frågor (information och diskussion)

Styrelsen
Tegelberga GK

*) Enl. information från Valberedningen ska även fyllnadsval hållas för en styrelseledamot för en tid av 1 år.

                                  Anmäl dig HÄR!

Motioner till Höstmötet senast 3/10

Vi påminner om att motioner till Höstmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 oktober (4 veckor innan mötet).
De mailas till kansli@tegelbergagk.se.
Styrelsen