Kallelse till höstmöte – 28 oktober

 
                 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE TEGELBERGA GK
                Torsdag 28 oktober 2021 kl 18:30 i klubbhuset.

Anmäl ditt deltagande innan mötet, senast 22 oktober, till kansli@tegelberga.se. 

                             Ärende: Enligt stadgarna § 21
                                 FÖREDRAGNINGSLISTA1.       Fastställande av röstlängd för mötet
2.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.       Fastställande av föredragningslista
4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet           
6.       Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för det 
          kommande verksamhets- och räkenskapsåret
7.       Fastställande av antalet styrelseledamöter
8.       Val av
a)      klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c)      två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d)      två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år*
9.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
10.    Övriga frågor (information och diskussion) /

Styrelsen
Tegelberga GK