Lokala Regler för Tegelberga Golfklubb 2018


Följande lokala regler gäller för allt spel på Tegelberga Golfklubb om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla, vilka i sådana fall anslås i klubbhuset.

Out of bounds (regel 27)

För att förhindra farligt spel på vissa hål gäller följande lokala regler:
Hål 2: Boll på eller bortom den finklippta delen av spelfältet på hål 1 är out of bounds.
Hål 7: Boll på den finklippta delen av spelfältet på hål 8 är out of bounds.
Hål 18: Boll på eller bortom den finklippta delen av spelfältet på hål 27 är out of bounds.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b) MUA varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2)

Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinnar, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.
Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i hindret.
Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Samlad träflis är oflyttbart hindrande föremål. Lättnad utan plikt fås enligt regel 24-2b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel. (Var för sig är träflis löst naturföremål och får tas bort utan plikt.)

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet. Se sida 136-137 i Regler för Golfspel.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Undantag till regel 6-6d

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

(om inget annat anges i den lokala regeln):
Matchspel – Förlust av hål
Slagspel – Två slag.